Prywatność

Administratorem Twoich danych osobowych jest Nuveen Natural Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Klauzula obowiązku informacyjnego

Zgłaszanie wykroczeń służbowych lub naruszeń prawa

Niniejsza klauzula informacyjna opisuje w jaki sposób zbieramy i przetwarzamy dane osobowe osób fizycznych zgłaszających okoliczności mogące stanowić wykroczenie służbowe lub naruszenie prawa.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest W Nuveen Natural Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Kategorie danych osobowych

Kategorie danych osobowych, które przetwarzamy, mogą obejmować w szczególności:

 • dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres IP);
 • stanowisko i miejsce zatrudnienia;
 • dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny);
 • inne kategorie danych osobowych podane przez Ciebie w ramach zawiadomienia okoliczności mogących stanowić wykroczenie służbowe lub naruszenie prawa.

Podanie danych jest dobrowolne.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wskazanych przez Ciebie okoliczności mogących stanowić wykroczenie służbowe lub naruszenie prawa oraz w celu podjęcia decyzji dotyczącej ewentualnego wykroczenia służbowego lub naruszenia prawa, a także w celu przekazania informacji o naruszeniu prawa organom państwowym, gdy prawo tego wymaga.

Podstawą przetwarzania są nasze prawnie uzasadnione interesy polegające na zachowaniu przejrzystości biznesowej, wiarygodności, zgodności z prawem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku podanych przez Ciebie danych osobowych innych niż niezbędne do rozpatrzenia wskazanych przez Ciebie okoliczności mogących stanowić wykroczenie służbowe lub naruszenie prawa, podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO).

Obowiązek minimalizacji danych

Pamiętaj, że w ramach dokonanego przez Ciebie zawiadomienia oprócz Twoich danych osobowych, jako osoby zgłaszającej  wykroczenie służbowe lub naruszenie prawa, mogą być zbierane dane osobowe osób trzecich, w szczególności osób podejrzanych o wykroczenie służbowe lub naruszenie prawa lub świadków.

Pamiętaj, aby ograniczyć udostępniane dane osobowe do minimum. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia danych osobowych innych niż niezbędne dla osiągnięcia celu przetwarzania danych.

Twoje prawa

Przysługuje Ci szereg praw w odniesieniu Twoich danych osobowych. Obejmują one prawo dostępu do Twoich danych osobowych, żądania ich poprawienia lub uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo usunięcia tych danych, w zakresie szczegółowo określonym w przepisach prawa.

Ponadto przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przetwarzanych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów. W przypadku wniesienia sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku Twoich danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody  przysługuje Ci prawo wycofania jej w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO; https://uodo.gov.pl/).

Kategorie odbiorców danych

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane mogą zostać ujawnione następującym kategoriom odbiorców:

 • Westchester Group of Europe Limited (Wielka Brytania) lub Westchester Group Investment Management, Inc. (USA). Ma to miejsce, gdy zawiadomienie dotyczy naszych przedstawicieli / kierownictwa. W takich przypadkach zawiadomienie nie może być procedowane u nas i dlatego wymaga zaangażowania kierownictwa naszej grupy;
 • naszym doradcom (w tym doradcom prawni) i dostawcom usług IT. Możemy przekazywać podane przez Ciebie dane osobowe naszym doradcom w celu uzyskania ich porady lub pomocy, a także dostawcom usług informatycznych (takich jak hosting i usługi wsparcia). Podmioty te są zobowiązane do zachowania poufności podanych przez Ciebie danych osobowych;
 • podmiotom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązującego prawa, w tym organom ścigania, sądom, organom nadzoru oraz innym organom państwowym. Możemy udostępniać dane osobowe tym podmiotom, jeżeli jest to konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, zarówno w postępowaniu sądowym, jak i w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym.

Ponieważ działamy w ramach biznesu o wymiarze globalnym, podane przez Ciebie dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich (nienależących do EOG).

Podane przez Ciebie dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (nienależącego do EOG) tylko wtedy, gdy spełnione są warunki określone w przepisach prawa, w tym:

 • kraj, do którego przekazujemy dane osobowe zapewnia odpowiedni poziom ochrony zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej;
 • dane są przekazywane do odbiorcy w USA, który jest zarejestrowany w programie Tarczy Prywatności;
 • dane są przekazywane na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską;
 • przekazanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wyraźnie zgodziłeś się na przekazanie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przekazywania danych do państw trzecich, w tym odpowiednich zabezpieczeń, skontaktuj się z nami; dane kontaktowe zostały wskazane poniżej.

Okres przechowywania danych

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przechowywane przez nas przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania, tj. do momentu podjęcia decyzji o podjęciu działań w związku z Twoim zawiadomieniem, co nastąpi niezwłocznie, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy.

W przypadku podjęcia decyzji o zaniechaniu dalszych kroków, podane przez Ciebie dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte.

W przypadku podjęcia decyzji o podjęciu dalszych kroków (co obejmuje zgłoszenie podmiotom trzecim – organom państwowym), podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla zapewnienia współdziałania z właściwymi organami w ramach prowadzonego postępowania lub przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Skontaktuj się z nami

Wszelkie pytania i żądania dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować do nas w następującej formie:

 • elektronicznej na następujący adres e-mail: gdpr@wgimglobal.com; lub
 • pisemnej na adres: Nuveen Natural Capital Sp. z o.o., ul. Grójecka 208, 02-390 Warszawa.